ข้อสอบ แนวข้อสอบ ราชการพร้อมเฉลย - bring

643


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
1090


ข้อสอบครูผู้ช่วย
รวมข้อสอบจริง 1/2560 พร้อมเฉลย

รวมข้อสอบจริง 1/2560 ข้อสอบ ภาค ก (ความรอบรู้ , ความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาชีพครูฯ)

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
435


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
05/05/2563
294


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นๆ

เขียนโดย แบ่งปัน
05/05/2563
2004


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบจากสนามสอบจริง สพฐ.2561 พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วย ออกข้อสอบโดย มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอบวนั ที่ 18-19 สิงหาคม 2561

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
05/05/2563
1040


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบวิชาชีพคร ู ทุกสังกัด พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วยแนวข้อสอบวิชาชีพครูทุกสังกัด

เขียนโดย ราชการ
05/05/2563
177


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 พร้อมเฉลย

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
1985


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน 2563 พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
07/05/2563
253


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษา

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
227


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

เขียนโดย ราชการ
07/05/2563
243


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2562

เขียนโดย ราชการ
07/05/2563
443


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยคำสั่งหัวหน้า คสช. พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
186


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
480


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบรอบรู้วัฒนธรรม ประเพณี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยรอบรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
07/05/2563
198


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2562 วิชาการศึกษา วิชาชีพครู พร้อมเฉลย

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
137


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
118


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี58 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบถามตอบครูผู้ช่วย และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี58
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
191


ข้อสอบครูผู้ช่วย
สรุปพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สรุปสำระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
119


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
237


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบ ภาค ก ความรู้ทั่วไป พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ภาค ก (ความรอบรู้ , ความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาชีพครูฯ)

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
1109


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ พร้อมเฉลย

เขียนโดย ข้าน้อย
09/05/2563
187


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

เขียนโดย เอกสารสอบ
12/05/2563
161


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
228


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
255


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบเอกปฐมวัย" 100 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเอกปฐมวัย" 100 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่1
15/05/2563
298


ข้อสอบครูผู้ช่วย
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2563 ความรอบรู้ทั่วไป พร้อมเฉลย

เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2563 ความรอบรู้ทั่วไป  พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
245


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวคําถาม-คําตอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

แนวคําถาม-คําตอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
210


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
165


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
20/05/2563
168


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเฉลย

แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเฉลย

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
27/05/2563
184


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเฉลย

ข้อสอบ การเตรียมบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเฉลย

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
27/05/2563
304


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ความรู้ปรัชญาการศึกษา

ความรู้ปรัชญาการศึกษา

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
27/05/2563
418


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
27/05/2563
371


ข้อสอบครูผู้ช่วย
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขียนโดย ข้าน้อย
09/06/2563
263


ข้อสอบครูผู้ช่วย
เฉลย​แนวข้อสอบ ​พรก.วิธีบริหาร​บ้านเมือง​ที่ดี​ฉบับ​ที่​ 1 ปี 2546

เฉลย​แนวข้อสอบ ​พรก.วิธีบริหาร​บ้านเมือง​ที่ดี​ฉบับ​ที่​ 1ปี 2546 เตรียมสอบ ​กพ เเละ​ครู​ผู้ช่วย​เกณฑ์​ใหม่​ 63​

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
22/06/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน