ข้อสอบ แนวข้อสอบ ราชการพร้อมเฉลย - bring

194


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

เขียนโดย ข้าน้อย
05/05/2563
174


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
สรุปประเด็นสำคัญ พ.ร.บ.ว่าด้วยกำรกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.ว่าด้วยกำรกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 

เขียนโดย ข้าน้อย
05/05/2563
174


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
05/05/2563
254


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับที่ 12 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับที่ 12
 

เขียนโดย ราชการ
05/05/2563
126


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
202


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิเตอร์ พ.ศ. 2550 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิเตอร์ พ.ศ. 2550

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
174


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พร้อมคำตอบ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
196


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
255


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
22/05/2563
127


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
256


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
ข้อสอบรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ฉบับที่20 พร้อมเฉลย

ข้อสอบรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่20
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
04/06/2563
238


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
สรุปพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/06/2563
678


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/06/2563
913


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 100 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาพร้อมเฉลย

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/06/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน